Föräldrasamverkan –  M3P Förskolor AB

Föräldrasamverkans grupp kallas för föräldraforum.  Det ska vara ett forum för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte sett ur föräldraperspektiv.

Föräldrar, pedagogrepresentant och förskolechef/biträdande förskolechef ska ingå i gruppen. Föräldraforum gruppen saknar beslutsfunktion och fungerar enbart som diskussionsforum. Gruppen kan formulera förslag, synpunkter och frågor som har ett allmänintresse för alla familjer på förskolan.
Gruppen talar inte om enskilda barn, avdelningar eller personal.

Gruppen ska diskutera det som är aktuellt på förskolan, om barnens vardag. Protokoll skrivs av en föräldrarepresentant och skickas till förskolechef för justering innan det delges alla familjer.

Arbetsordning

En föräldrarepresentant och en suppleant ska väljas från varje avdelning. Den ordinarie representanten deltar vid mötena, men vid förhinder deltar suppleanten.

Förskolechef/Biträdande förskolechef och pedagogrepresentant företräder förskolan.

Förskolechef/Biträdande förskolechef är ordförande och sammankallar gruppen två gånger per termin. Senast en vecka innan mötet mejlas punkter till förskolechef för att föras in på dagordningen.

Har föräldrarna idéer och förslag som kan avhandlas i samverkansgruppen som bidrar till verksamhetens utveckling mejlas dessa till föräldrarepresentant eller förskolechef.

Varje förskola har ett eget föräldraforum.