Regler och riktlinjer

Köhantering

Erbjudande av plats sker i turordning efter anmälningsdatum till varje åldersgrupp, undantag kan göras. Syskonförtur gäller samt förtur för omplacering inom M3P förskoloror. Vårdnadshavare som är folkbokförd i en annan kommun har rätt att ansöka om plats i M3P förskolor.

Arbete eller studier

Plats erbjuds utifrån vårdnadshavares behov av arbete/studie.

Barnets vistelsetid på förskolan baseras på vårdnadshavares arbetstid/studietid samt resa till och från arbets-/studieplatsen. För vårdnadshavare med schemalagd arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.

Föräldraledighet

Barn med en vårdnadshavare som är föräldralediga erbjuds 24 timmars förskoleverksamhet fyra dagar i veckan under grundskolans terminer (inklusive höstlov, sportlov, påsklov). Timmarna förläggs måndag till torsdag 9.00–15.00

Under sommar- och jullov erbjuds måndag-onsdag 9.00–14.00

Outnyttjad tid på grund av sjukdom, ledighet eller helgdagar kan inte bytas till annan dag och leder inte heller till reducerad avgift. Vid föräldraledighet kan vårdnadshavare få ha barnet på förskolan enligt tidigare placeringstid 1 månad efter det nya syskonets nedkomst och vid tvillingfödsel 3 månader.

Arbetslöshet

Barn med en vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till 30 timmars förskola per vecka. Timmarna läggs i samråd med personalen på respektive avdelning och utifrån vårdnadshavarens behov av planering utifrån intervjuer, utbildning, besök på arbetsförmedling mm.

Förändring av närvarotid

Ändring av omsorgstid ska göras skriftligt på särskild blankett och lämnas till förskolan 14 dagar innan ny tid ska börja gälla.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 30 dagar och ska göras via E-tjänstportalen, www.tyreso.se

Avgifter

Avgiften debiteras 12 månader per år, halv avgift upp till 24 timmar i veckan och hel avgift över 24 timmar i veckan.

Inkomstuppgift lämnas senast två veckor innan barnet börjar på förskolan, vid förändring av inkomst samt i augusti varje år. Avgiften baserar på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomster per månad. Med hushåll avses ensamboende, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

Vi tillämpar kommunens barnomsorgstaxor (maxtaxa). Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras vårdnadshavaren högsta avgift.

Från 1 augusti det år barnet fyller 3 år erbjuds de så kallad allmän förskola. Allmän förskola innefattar rätt till avgiftsfri plats för barnet 24 timmar vecka. Detta gäller inte under jullov och sommarlov, då utgår avgift för halv plats för varje hel påbörjad månad.

Förskolans öppettider

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. Julafton, nyårsafton och midsommarafton är undantagna. Ramtiden är kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs av förskolechefen med utgångspunkt i vårdnadshavares behov av vistelsetid för barnet (skollagen 2 kap. 10 §, 8 kap. 5 §).

Förskolan håller stängt;

  • 5 dagar per år för planering, utvärdering, analys och fortbildning.
  • 1 gång i månaden från klockan 15.45 för APT(Arbetsplatsträff).

Dessutom har förskolan sommaruppehåll fyra veckor under sommaren.

Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar, ska anmäla det senast 3 veckor i förväg så att tillfällig placering kan ordnas. Meddela behovet till respektive förskolechef. Under sommarveckorna samarbetar förskolorna vilket då kan innebära att plats på en annan förskola tillfälligt erbjuds.

Styrdokument

Verksamheten styrs av Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan(Lpfö 2010 rev 2016) och Livsmedelverkets Bra måltider i förskolan (2016).